Zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów w partnerstwie z Biurem Edukacji m.st.Warszawy projekt, który uzyskał wsparcie ze środków Funduszu Spójności POKL został wdrożnony do systemu publicznej oświaty w Polsce w postaci nowego zawodu - technik urządzeń dźwigowych.

Edukacja kadr dla branży dźwigowej realizowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów jest przykładem best practice współpracy systemu oświaty publicznej z przemysłem w Polsce.

Podziękowanie z Urzędu m.st. Warszawy

Rozpoczął się dwunasty rok szkolny, podczas którego Stowarzyszenie realizuje program edukacji nowych kadr dla branży dźwigowej. Od roku szkolnego 2015/2016 już w postaci nowego zawodu technik urządzeń dźwigowych (patrz informacje w zakładce).

Uprawnienia SEP: Młodzież z techników przed rozpoczęciem praktyk zawodowych musi przejść kurs i zdać egzamin SEP na uprawnienia do 1 kV w konserwacji.

Praktyka zawodowa: Rozpoczęcie praktyk - terminy praktyk uzgadniane są ze szkołami oraz firmami dźwigowymi. Rozpoczęcie praktyk wiąże się z podpisaniem stosownych umów szkół z firmami. Doprecyzowanie koniecznego zakresu praktyk do profilu zawodowego młodzieży.

Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim prowadzącym za poświęcony społecznie czas na przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz firmom za udostępnienie swoich centrów szkoleniowych.

Uprawnienia UDT

Przy współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego dla uczniów, którzy przejdą program nauczania w zawodzie, odbędą miesięczną praktykę zawodową w firmach dźwigowych, podejmą pracę wakacyjną po klasie III w wymiarze co najmniej jednego miesiąca i odbędą w klasie IV kurs przygotowawczy oraz dla absolwentów istnieje możliwość zorganizowania egzaminu na III klasę uprawnień w konserwacji.

Więcej informacji na stronie UDT