Przed wprowadzeniem zawodu technik urządzeń dźwigowych do klasyfikacji zawodów młodzież, która chciała podjąć pracę w branży dźwigowej, mogła kształcić się w zawodach technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, które są najbardziej zbliżone do potrzeb naszej branży.

Branża dźwigowa od 2004 roku włączyła się w realizację programu specjalistycznego nauczania, jak również w poprawę bazy dydaktycznej.

Zakres realizowanego udziału branży dźwigowej to:

 • Dostarczenie części wyposażenia pracowni.
 • Opracowanie specjalnego programu nauczania (materiałów dydaktycznych, podstawy programowej i programu nauczania w 4 letnim technikum.)
 • Udostępnianie swoich centrów szkoleniowych uczniom i nauczycielom.
 • Zapewnianie uczniom praktyk w czasie roku szkolnego.
 • Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji kadrze nauczycielskiej.
 • Praca wakacyjna dla uczniów.
 • Zatrudnienie absolwentów.
 • Stypendia.
 • Zapewnienie wykładowców z firm.
 • Giełdy pracy.
 • Dni otwarte w firmach oraz udział w targach EURO-LIFT.

Dotychczasowa organizacja praktyk na podstawie współpracy z technikami:

 • Zmiana uczestników praktyk– z uwagi na zmianę wymogów procesu przygotowania do matury uczniowie ostatniej klasy (tj. czwartej) nie mogą brać udziału w praktykach w ciągu roku szkolnego. Praktyką mogą zostać natomiast objęci uczniowie klasy trzeciej.
 • Liczba praktykantów – w zależności od lokalnych rynków pracy, ale w domyśle wszyscy uczniowie z „klas dźwigowych”.
 • Dane o praktykantach – osoby pełnoletnie posiadające uprawnienia SEP.
 • Czas pracy – w układzie praktyk szkolnych traktowani są jako osoby niepełnoletnie – czas pracy wynika z programu praktyk.
 • Wynagrodzenie – dopuszczalne wynagrodzenie w formie motywacyjnej dla wyróżniających się praktykantów tj. nagroda w formie pieniężnej lub bonów towarowych. Zakład ustala listę nagród i na tej liście umieszcza nagrody dla uczniów.
 • Podstawa formalna praktyk – umowa o przeprowadzenie praktyk pomiędzy zakładem, a szkołą ( wzór umowy standardowy).
 • Ubezpieczenie – uczniowie są objęci stałym ubezpieczeniem w danej firmie ubezpieczeniowej.
 • Świadczenia firm – Zgodnie z podpisanymi umowami o praktykę Firmy zapewniają uczniom: szkolenia BHP, badania lekarskie (w tym do pracy na wysokości), odzież roboczą.
 • Dzienniczki praktyk – Prowadzone są dzienniczki praktyk, do których wpisywane są oceny z praktyk. Są one promocją do następnej klasy.
 • Informacja nt. odbytych praktyk – firmy dźwigowe przesyłają krótką notatkę do szkoły.

Rezultaty praktyk

Firmy dźwigowe są zadowolone z uczniów, jak również uczniowie są zadowoleni z programu przygotowanego przez Firmy.

Obecnie branża dźwigowa musi się skoncentrować na wybranych placówkach oświatowych. Z uwagi na to, iż proces edukacji jest procesem wieloletnim, a zaangażowanie branży wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, zostało podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy Biurem Edukacji Urzędu m.st. W-wy, a Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów i wybraną szkołą przy patronacie Urzędu Dozoru Technicznego.