Kwestie związane z edukacją młodzieży reguluje Ustawa o systemie oświaty Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.

Zgodnie z Ustawą:

Zakładanie i prowadzenie (...) szkół podstawowych i gimnazjów (...) należy do zadań własnych gmin a szkół ponadgimnazjalnych do zadań własnych powiatu.

art. 5 ust. 5 i 5a Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425

Ponadto Ustawa określa, iż:

Szkołą publiczną jest szkoła, która realizuje w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie.

art. 7 ust. 4a Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425

Istotne jest również, iż:

W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być (...) zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Osobę zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

art. 7 ust. 5 pkt. 1a i 1b Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425

Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Lista zawodów określona jest Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U Nr 66 poz. 66). Lista zawodów obejmuje 108 pozycji. Są na niej m.in.: technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik. Brak jest technika konserwatora i montera urządzeń dźwigowych.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy:

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na wniosek właściwych ministrów, określa, w drodze rozporządzenia, klasyfikacje zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności występujących w gospodarce narodowej.

Wniosek właściwego ministra powinien zawierać opis zawodu ze zbiorem umiejętności zawodowych, uzasadnieniem potrzeby kształcenia w tym zawodzie, nazwę i miejsce zawodu w określonej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności, a także informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu oraz opinię organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001r o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 z późn.zm)

Drogi kształcenia zawodowego określa art. 9 Ustawy:

1. Zasadnicze szkoły zawodowe

  1. okres nauczania nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 3 lata,
  2. uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,
  3. dalsze kształcenie się w trzyletnim technikum uzupełniającym,
  4. wstęp na studia wyższe.

2. Czteroletnie technika

  1. uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  2. uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,
  3. wstęp na studia wyższe,

Nauczanie zawodu opiera się o zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu jednostki modułowe.