Z uwagi na wyzwania jakie stoją obecnie przed branżą dźwigową, a wynikające z wdrożenia nowej dyrektywy dźwigowej 2014/33/UE oraz nowych norm PN EN 81.20/50 Stowarzyszenie powołało spośród naszych członków oraz specjalistów branży dźwigowej, którzy nie są członkami PSPD szereg Grup Roboczych (GR) do rozwiązywania konkretnych problemów. Bardzo sobie cenimy również udział przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego w pracach tych Grup Roboczych.

Obecnie działają następujące Grupy Robocze:

  1. GR ds. ujednolicenie dla całego rynku w Polsce wymagań odbiorowych wraz z jednolitą interpretacją norm.
  2. GR ds. opracowania Dobrych praktyk i standardów w konserwacji.
  3. GR ds. przygotowania Targów EURO-LIFT 2016.
  4. GR ds. współpracy z UDT w akcji Bezpieczeństwo eksploatowanych dźwigów.
  5. GR ds. nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków technicznych (WT) jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  6. GR ds. opracowania podręcznika do nauki zawodu Technik urządzeń dźwigowych.

Powyższe Grupy Robocze mają charakter otwarty dla wszystkich specjalistów z branży dźwigowej i serdecznie zapraszamy do udziału w ich pracach, tym bardziej że rezultaty prac ww. Grup Roboczych będą mogły być wykorzystane przez wszystkie firmy dźwigowe w Polsce.

Bierzemy również udział w pracach Komitetu Technicznego nr 131 ds. dźwigów i schodów ruchomych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dla członków PSPD