Europejski Instytut Normalizacyjny (CEN) stworzył nową normę tj. tzw. SNEL (Safety Norm for Existing Lifts EN 81-80), w której opisano 74 szczegółowe zagrożenia, które muszą, być brane pod uwagę przy podnoszeniu bezpieczeństwa tych urządzeń. Nowa norma uwzględnia wymienione wcześniej zasady.

Szereg krajów Unii Europejskiej wprowadziło już normę SNEL do swojego prawodawstwa (Belgia, Francja i Hiszpania) z okresem dostosowawczym od 1 roku do 15 lat w zależności od powagi zagrożenia. Pozostałe kraje w tym Polska, jest w trakcie prac nad jej wprowadzeniem.

Norma SNEL:

 • Klasyfikuje różnorodne zagrożenia i niebezpieczne sytuacje, każda z nich zostaje poddana analizie ryzyka.
 • Zmierza do zapewnienia działań korygujących w celu ciągłego poprawiania, krok za krokiem, bezpieczeństwa wszystkich istniejących dźwigów pasażerskich i towarowych i doprowadzenia ich do akceptowanego dzisiaj poziomu bezpieczeństwa.
 • Umożliwia przeprowadzenie dla każdego dźwigu audytu oraz umożliwia identyfikację i przeprowadzenie pomiarów bezpieczeństwa w sposób zgodny z częstotliwością występowania i wagą każdego pojedynczego zagrożenia.
 • Wymienia wysokie, średnie i niskie zagrożenia oraz działania korygujące, które można zastosować na poszczególnych etapach, aby wyeliminować zagrożenia.
SNEL Specyfikacja zagrożeń

Powstał społeczny projekt Warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie modernizacji eksploatowanych dźwigów do transportu osób lub osób i ładunków. Warunki te mogą stanowić prawna podstawę wdrożenia w Polsce normy SNEL tj. PN-EN 81-80:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi użytkowane. Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych.

Modernizacją mają być objęte dźwigi zainstalowane przed 01 maja 2004 roku.

Zdefiniowano pojęcie modernizacji jako zespół czynności organizacyjno - technicznych, zmieniających konstrukcję lub parametry techniczne dźwigu w stosunku do pierwotnych, ustalonych w dokumentacji technicznej, mających na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji. Modernizacją nie jest wymiana elementu dźwigu lub materiału na element o identycznych parametrach, nastawach i właściwościach.

Eksploatujący dźwig powinien usunąć zagrożenie poprzez zapewnienie:

 • Usunięcia szkodliwych materiałów.
 • Dostępności do kabiny.
 • Odporności na wandalizm.
 • Odpowiednich funkcji sterujących w przypadku pożaru.
 • Odpowiedniej obudowy i braku dostępności do szybu osób niepowołanych.
 • Bezpiecznego dostępu osób upoważnionych do szybu, maszynowni, zespołów napędowo-sterujących, oraz jej wyposażenia.
 • Odpowiedniej budowy i funkcjonowania drzwi przystankowych i kabinowych.
 • Środków zabezpieczających przed nadmierną prędkością.
 • Odpowiednich prowadnic oraz wyposażenia w zderzaki i łączniki krańcowe.
 • Odpowiedniego wyposażenia zespołu napędowego.
 • Ochrony obwodów elektrycznych wchodzących w skład instalacji jazdy kontrolnej.
 • Ochrony przed skutkami awarii elektrycznych.
 • Udostępnienia użytkownikom środków wywołania alarmu i komunikowania się ze służbami interwencyjnymi.
 • Oznaczeń i instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania ze dźwigu.