Obecnie właściciel dźwigu (czytaj zarządca lub administrator nieruchomości) podejmuje decyzję o modernizacji dźwigu na ogół w wyniku zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego po przeprowadzonych przez inspektora UDT corocznych badań dopuszczających dźwig do eksploatacji.

Inspektor UDT stwierdzając stopień zużycia dźwigu stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa jego użytkowania obliguje właściciela do dokonania czynności modernizacyjnych. Ten jednak z reguły przeprowadza modernizację tylko w takim zakresie, który pozwoli UDT na wydanie zgody na dalsze użytkowanie dźwigu.

Ze względów ekonomicznych dochodzi do przypadków pozostawiania jak największej liczby zespołów z dźwigu istniejącego, które nadają się do dalszej eksploatacji o ile tylko jest to zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami UDT.

Ryzyko związane z eksploatacją i użytkowaniem wind powinni rozpatrywać zarządcy i administratorzy budynku, bowiem na nich spoczywa wymóg zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania wind. Wymóg ten wynika z kilku aktów prawnych m.in. prawa budowlanego, ustawy o najmie lokali.

Jeżeli ktoś doznał szkody związanej z użytkowaniem produktu, może dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowie­dzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r nr 22 póz. 271) wprowadziła odrębne przepisy dotyczące odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez produkt niebezpieczny.

Również w księdze III kodeksu cywilnego dodano tytuł VI 1, poświęcony tej kwestii. Roszczeń odszkodowawczych na podstawie art. 449 k.c. może dochodzić każdy, kto dozna szkody na mieniu w związku z użytkowaniem produktu niebezpiecznego.

Biorąc powyższe pod uwagę przed podjęciem decyzji o moder­nizacji dźwigu należałobyopracować poszerzoną analizę ryzyka obejmująca, identyfikację zagrożeń, stan techniczny eksploatowanego dźwigu, kierunki modernizacji i ich etapowanie uwzględniające też aktualne wymogi prawa budowlanego dotyczące m.in. ochrony ppoż., hałasu, dostępu osób nie­pełnosprawnych, oszczędności energii. Analiza techniczna powinna również zawierać analizę kosztów.