1. Podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego zastosowania urządzeń dźwigowych, schodów i chodników ruchomych, zwanych dalej "dźwigami".

2. Inicjowanie, propagowanie i wykorzystywanie postępu technicznego w przemyśle dźwigowym.

3. Inicjowanie współpracy w stwarzaniu i poprawianiu warunków dla projektowania, produkowania, montażu i serwisowania dźwigów.

4. Promowanie i ochranianie interesów wytwórców dźwigów, przy szczególnym uwzględnieniu przepisów dotyczących konkurencji.

5. Wykonywanie analiz technicznych, ekonomicznych i prawnych związanych z produkcją i eksploatacja, dźwigów.

6. Analizowanie rozwoju przemysłu dźwigów i wskazywanie źródeł jego finansowania.

7. Prowadzenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

8. Współpraca z Urzędami i innymi organizacjami w zakresie regulacji prawnych i normatywnych dotyczących dźwigów.

9. Rozwijanie i promowanie wzajemnych stosunków pomiędzy członkami Stowarzyszenia i osobami trzecimi na zasadach zgodnych z etyka i celami Stowarzyszenia.

10. Zmierzanie do osiągania jak najwyższej jakości produkcji i usług oraz wnioskowanie do właściwych urzędów państwowych o ustanowienie niezbędnych norm jakościowych w R.P. dla poprawy jakości produkcji i usług dla dobra użytkowników i przede wszystkim dla ich bezpieczeństwa.

11. Reprezentowanie Stowarzyszenia w zakresie działalności statutowej wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz innych organizacji.

12. Aktywna współpraca w zakresie ustanawiania i stosowania norm w przemyśle dźwigowym, włączając w to udział Stowarzyszenia w międzynarodową regionalną, współpracę normalizacyjną.

13. Wspieranie inicjatyw w zakresie szkolenia i promowania kadr przemysłu dźwigowego.

Statut Członkowie PSPD Oferta