Z dniem 20 kwietnia 2016 r. dyrektywa dźwigowa 95/16/WE zostanie zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. UE L 96/251, 29/03/2014,).

eur-lex: 2014/33/UE

Do tej pory będzie obowiązywać obecna dyrektywa dźwigowa (95/16/WE) w zakresie wszystkich dźwigów oraz elementów bezpieczeństwa do dźwigów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej.

www.mg.gov.pl/../Dyrektywa dźwigowa oznakowanice-ce.pl/../Dyrektywa 95/16/WE

Przed 19 kwietnia 2016 roku, państwa członkowskie mają przyjąć i opublikować przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania nowej dyrektywy.

Istnieje szereg ważnych zmian, które mają wpływ na branżę dźwigową. Najważniejsze zmiany na które należy zwrócić uwagę przedstawiono poniżej:

 • Wymaganie od każdego podmiotu gospodarczego (tj. producenta, importera, dystrybutora i instalatora) zapewnienia identyfikowalności innych podmiotów gospodarczych, które dostarczają mu elementy bezpieczeństwa, jak również zapewnienia identyfikowalności innych podmiotów gospodarczych, którym dany podmiot dostarcza takie elementy. Taka identyfikowalność elementów bezpieczeństwa jest konieczna, aby zapewnić informacje i instrukcje do wszystkich zainteresowanych stron, w przypadku stwierdzenia niezgodności i potrzebę działań naprawczych.
 • Wymagania od instalatora dźwigu i producenta lub importera elementów bezpieczeństwa do podjęcia działań naprawczych w przypadku braku zgodności oraz jeżeli dźwig lub element bezpieczeństwa stanowi zagrożenie, do poinformowania właściwego krajowego organ o ryzyku i podjętych działań naprawczych.
 • Nowe i zmodyfikowane wymagania dotyczące akredytacji, notyfikacji i funkcjonowania jednostek notyfikowanych dla dźwigów.
 • Nowe i zmodyfikowane wymagania dla krajów członkowskich w zakresie ustanowienia i działania organów nadzoru rynku i związanej z tym aktywności.
 • Techniczne wymagania dyrektywy tj. ZASADNICZE WYMAGANIA W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ujęte w Załączniku nr I pozostają podstawowo bez zmian. W punkcie 3.2. słowo „do góry” zostało usunięte, a wymagania rozszerzono na ruch kabiny w obu kierunkach.
 • W punkcie 2 załącznika nr III (WYKAZ ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA DO DŹWIGÓW) zostało zmodyfikowane odniesienie do załącznika I punkt 3.2. i uważa się urządzenia do zapobiegania niekontrolowanemu ruchowi kabiny za elementy bezpieczeństwa wymagające oznakowania CE.
 • Kompleksowy przegląd redakcyjny spowodował renumerację prawie wszystkich rozdziałów i artykułów. Dodatkowo dwa załączniki dyrektywy 95/16/WE zostały usunięte (załącznik III i załącznik VII), dlatego również aneksy zostały przenumerowane. Tabela Korelacji ujęta w Załączniku XIV dyrektywy 2014/33/UE daje jasne zestawienie tych zmian.
 • Istota uwaga jest ujęta w artykule 44 „Państwa członkowskie nie mogą utrudniać oddawania do użytku dźwigów lub udostępniania na rynku elementów bezpieczeństwa do dźwigów objętych dyrektywą 95/16/WE, zgodnych z tą dyrektywą, które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 20 kwietnia 2016 r. Certyfikaty i decyzje wydane przez jednostki notyfikowane na mocy dyrektywy 95/16/WE zachowują ważność na mocy niniejszej dyrektywy”.
 • Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2016 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wprowadzenia dyrektywy 2014/33/UE
 • Dyrektywa 2014/33/UE musi być w pełni wprowadzona do prawa krajowego od 20 kwietnia 2016r tj. nie będzie żadnych krajowych okresów przejściowych.

WPROWADZENIE

Wprowadzenie zawiera generalne wyjaśnienie podstaw i ram prawnych zmian dokonanych w dyrektywie dźwigowej. Ta część dyrektywy została kompletnie napisana na nowo.

Ważne punkty, na które powinna zwrócić uwagę branża dźwigowa to:

 • Odniesienie do rekomendacji 95/216/WE w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa dźwigów już istniejących (§6).
 • Wyjaśnienie powiązań nowej ramy prawnej tj. Rozporządzenia 765/2008 i Decyzji 768/2008, jak również Rozporządzenia 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej (zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE), z tą dyrektywą. Należy podkreślić, że w następstwie wprowadzenia tej dyrektywy szereg zwolnień jak również informacji o zastosowanych normach zharmonizowanych, zostały usunięte z tej dyrektywy lub uzyskały nowy zestaw wymagań oraz został dodany nadzór rynku (§2 i §4).
 • Wyjaśnienie, że dźwig jest skończonym produktem tylko wtedy gdy jest zainstalowany na stałe w budynku lub w konstrukcji. Dlatego z punktu widzenia dyrektywy dźwigowej importer i dystrybutor dźwigów nie istnieje. Dodatkowo, jest lepiej wyjaśnione, że obecne wymagania dyrektywy również dotyczą elementów bezpieczeństwa z tzw. drugiej ręki, importowanych z krajów spoza Unii Europejskiej i wprowadzanych na rynek. Dyrektywa dźwigowa dotyczy również sprzedaży wysyłkowej (na odległość) produktów (§4, §5 i §7).
 • Podkreśla odpowiedzialność wszystkich podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw za zgodność z tą dyrektywą. Wskazując, że adres internetowy podmiotów gospodarczych poprawia komunikację pomiędzy nimi, organami nadzoru rynku i konsumentami (§8 i §10).
 • Wyjaśnia rolę odpowiedzialności producenta lub instalatora za przeprowadzenie procedury oceny zgodności (§11).
 • Podkreśla ważność zapewnienia produktom importowanym na rynek Unii Europejskiej oraz odpowiedzialność importera i dystrybutora za zapewnienie odpowiednich procedur zgodności (§12 i §16).
 • Zapewnienie identyfikowalności nazwy i adresów wszystkich podmiotów gospodarczych w całym łańcuchu dostaw dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa (§17).
 • Nacisk na poprawę procedur akredytacji, notyfikacji i działania jednostek notyfikowanych dla dźwigów (§25 i §34).

Nie sposób w tej informacji omówić wszystkie dokonane dyrektywą 2014/33/UE zmiany rozdział po rozdziale. Są one dostępne dla członków PSPD.
Natomiast powyżej omówiono dokonane zmiany we Wprowadzeniu do dyrektywy.

Literatura:

 1. Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE
 2. Information Note: ELA analysis of Lift Directive 2014/33/EU – European Lift Association