W związku z wystąpieniem epidemii w Polsce i na świecie koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski, oraz możliwością wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych przewidzianych w artykule 228 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów zwróciło się do Pana Mateusza Morawieckiego Premiera Rzeczpospolitej z prośbą o uwzględnienie i zaliczenie podmiotów z branży dźwigowej, tj. producentów i konserwatorów wind (dźwigów osobowych) i urządzeń transportu bliskiego (np. schodów ruchomych), do kategorii usług niezbędnych, które będą uprawnione do prowadzenia działalności również w razie wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych. pismo w załączeniu

Zadaniem branży jest zapewnienie, w ramach prowadzonych czynności dotyczących urządzeń dźwigowych, możliwości wykonywania zadań przez służby ratunkowe oraz możliwości efektywnego wykonywania czynności życia codziennego przez mieszkańców.

Urządzenia dźwigowe, takie jak windy, schody czy chodniki ruchome są obecne w licznych obiektach i sukcesywnie dodawane są do kolejnych obiektów w ramach ich modernizacji. Służą one nie tylko poprawie i zwiększeniu wygody użytkowników budynków, ale niejednokrotnie są one wręcz niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz zapewnienia jego dostępności dla osób niepełnosprawnych. Windy produkowane oraz serwisowane przez firmy dźwigowe znajdują się w licznych obiektach publicznych, budynkach administracji, oraz obiektach służby zdrowia. Zwłaszcza w sytuacji panującej epidemii kluczowe znaczenie ma zapewnienie możliwości sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się przy pomocy obsługiwanych przez firmy dźwigowe urządzeń. Prawidłowe działanie urządzeń dźwigowych, w świetle wprowadzanych ze względu na zdrowie publiczne ograniczeń, ma szczególnie doniosłe znaczenie zarówno w szpitalach – w których nieprawidłowe działanie może skutkować narażeniem zdrowia lub życia ludzkiego, jak i w obiektach mieszkalnych – w których nieprawidłowe działanie może nie tylko uniemożliwić dostarczenie do mieszkań niezbędnych na czas kwarantanny środków, ale również uniemożliwić służbom medycznym efektywne działanie w mieszkaniach pacjentów.

Sprawne działanie urządzeń dźwigowych zwłaszcza w obecnych czasach ma zatem kluczowe znaczenie dla możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych obywateli, oraz zapewnienia im bezpieczeństwa w czasach epidemii. W tym celu niezbędne jest jednak umożliwienie prowadzenia działalności wyspecjalizowanym podmiotom w tej branży.

Zadaniem branży jest zapewnienie, w ramach prowadzonych czynności dotyczących urządzeń dźwigowych, możliwości prowadzenia działalności w obiektach, w których urządzenia się znajdują.

Urządzenia dźwigowe stanowią obecnie pewną normę w nowoczesnych budynkach biurowych, centrach dystrybucyjnych, oraz obiektach użyteczności publicznej takich jak stacje metra, czy stacje kolejowe lub autobusowe. Sprawność działania urządzeń w takich miejscach wywiera bezpośredni wpływ nie tylko na możliwość fizycznego przemieszczania się, ale również niejednokrotnie przesądza o ich dostępności – w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Niesprawność urządzenia mogłaby w takim wypadku skutkować nawet pozbawieniem możliwości prowadzenia działalności w takim obiekcie.

Ponownie należy zatem podkreślić, że zapewnienie optymalnej sprawności urządzeń, w tym poprzez umożliwienie prowadzenia działalności podmiotom zajmującym się takimi urządzeniami, leży w interesie zarówno ich prywatnych właścicieli, jak i w interesie publicznym. Wstrzymanie działalności podmiotów na skutek nieprawidłowego działania urządzeń wywarłoby bowiem w szczególności równie negatywne skutki w obszarze publiczno-gospodarczym jak w sferze prywatnej.

Zadaniem branży jest zapewnienie, w ramach prowadzonych czynności dotyczących urządzeń dźwigowych, wykonywania niezbędnych czynności zapobiegawczych oraz ratowniczych w sytuacjach awaryjnych.

Należy wreszcie zwrócić uwagę, że urządzenia dźwigowe – zarówno windy, jak i schody, chodniki, czy drzwi ruchome, są skomplikowanymi urządzeniami elektronicznymi. Jak wszystkie złożone systemy, w przypadku ich nieprawidłowej konserwacji stają się one podatne na awarie. Tym samym, w obecnych okolicznościach, mając na uwadze wzmożone użytkowanie urządzeń w obiektach mieszkalnych oraz obiektach służby zdrowia, a także konieczność stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa zarówno przez użytkowników urządzeń jak i przez personel, kluczowym jest zapewnienie możliwości prowadzenia nie tylko bieżącego serwisu ale również konserwacji prewencyjnej i pogotowia w sytuacjach nagłych. Prawdopodobne są bowiem sytuacje, w których chociażby ze względu na nieumiejętne posługiwanie się środkiem odkażającym, użytkownik urządzenia spowoduje spięcie skutkujące unieruchomieniem urządzenia. W takim wypadku możliwość skorzystania z przycisku awaryjnego i wezwania natychmiastowej pomocy serwisu celem uwolnienia użytkownika będzie nieoceniona. W przeciwnym wypadku, w razie braku możliwości działania przez wyspecjalizowane podmioty, obowiązki w takich sprawach spoczywać będą na służbach ratunkowych. Nie ma przy tym żadnych wątpliwości, że w obecnych okolicznościach, dodawanie służbom ratunkowym kolejnych obowiązków byłoby dysfunkcjonalne i negatywnie wpłynęłoby na ich efektywność w innych sprawach.

Tym samym, należy wskazać, że umożliwienie prowadzenia działalności w branży firmom dźwigowym bezpośrednio przyczyni się do odciążenia służb ratowniczych oraz przyczyni się do umożliwienia im sprawnego reagowania w innych niezbędnych obszarach.

Zadaniem branży jest zapewnienie, w ramach prowadzonych czynności dotyczących urządzeń dźwigowych, wykonywania wszelkich niezbędnych czynności również w sytuacjach nadzwyczajnych.

Do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów należą małe, średnie firmy dźwigowe oraz najwięksi w kraju producenci urządzeń dźwigowych, będący członkami międzynarodowych grup działających w szeregu krajach na świecie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej firmy te zajmują się produkcją, konserwacją i modernizacją wind, chodników i schodów ruchomych oraz komponentów. Produkty członków Stowarzyszenie stosowane są na terenie całego kraju zarówno w obiektach prywatnych, jak i obiektach użyteczności publicznej i obiektach administracji państwowej. Firmy dźwigowe zajmują się nadto świadczeniem usług serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych, a także pełnieniem roli pogotowia dźwigowego. Firmy dźwigowe są zatem podmiotami, które są i będą w stanie sprostać opisanym powyżej zadaniom.

W naszej opinii niezbędnym jest zatem zapewnienie możliwości funkcjonowania firmom dźwigowym, w której działają również w razie wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych.