Od sprawnego działania branży dźwigowej zależy funkcjonowanie placówek służby zdrowia, w tym szpitali zakaźnych wytypowanych do przyjmowania chorych na koronawirusa. W Polsce w bieżącej eksploatacji znajduje się ponad 150.000 dźwigów osobowych oraz platform pionowych, które zgodnie z przepisami muszą być w 30 dniowych cyklach konserwowane. Ten prawny obowiązek związany z bezpieczeństwem obywateli realizują firmy dźwigowe. Instalowane są również nowe urządzenia.

Aby przedsiębiorstwa z branży dźwigowej mogły bezpiecznie realizować postawione przed nimi zadania pracownicy tych przedsiębiorstw muszą być wyposażeni w Środki Ochrony Osobistej (dalej ŚOO).

W zależności od stopnia zagrożenia zarażeniem się koronawirusem ŚOO muszą obejmować produkty wymienione w § 4.1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U 2020 poz 433), a w szczególności : gogle ochronne, kombinezony TYVEK, maski typu FFP2/FFP3, maseczki chirurgiczne, ochraniacze na buty, rękawiczki lateksowe, rękawiczki nitrylowe oraz środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń.

Powyższe ŚOO są obecnie niedostępne na rynku, dlatego zwracamy się do Ministra Zdrowia z apelem o wydzielenie z puli ŚOO przekazywanej szpitalom części środków na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo konserwatorów urządzeń transportu bliskiego w tych obiektach.

Może to być zrealizowane również przez wydanie przez Ministra Zdrowia polecenia przekazania przez szpital ŚOO konserwatorom przychodzącym na obiekt celem przeprowadzenia cyklicznej konserwacji urządzeń transportu bliskiego.

Takie środki zostały przedsięwzięte w Chinach i tylko w ten sposób zapewniono ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń transportu bliskiego w tych obiektach.

Przykładowe wyposażenie konserwatorów dźwigów w Chinach pokazane jest na poniższych zdjęciach

Konserwatorzy powinni również zostać krótko przeszkoleni na miejscu jak używać ŚOO.

Oddzielną kwestią jest konserwacja dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Uważamy, że powinien być nałożony na zarządców i administratorów tych nieruchomości codziennej dezynfekcji kabin dźwigów, drzwi przystankowych oraz paneli przyzywowych dźwigi. Fakt przeprowadzanej dezynfekcji powinien być potwierdzony odpowiednimi wpisami do kartotek, jak to ma miejsce w toaletach szeregu instytucji, czy galerii handlowych.

Proponujemy upublicznienie przez Ministra Zdrowia prostej, czytelniej grafiki:

  1. Jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa w windzie np. czyszczenie przycisków, poręczy,
  2. Czego nie robić np. pełne wypełnianie kabiny windy ludźmi,
Downloads:
(0 votes)

Do: Ministerstwo Zdrowia

Dot: Sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusem i jej wpływu na funkcjonowanie branży dźwigowej w Polsce oraz bezpieczeństwo użytkowników dźwigów osobowych

Date2020-03-18
File Size 232.65 KB
Download 1 814