Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów bacznie monitoruje dynamicznie rozwijającą się sytuację w Polsce i na Świecie związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19 (tzw. „Koronawirusa”). W szczególności śledzimy oficjalne komunikaty instytucji i organizacji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, w tym informacje podawane przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Obserwujemy wiele nietypowych i nie dających się wcześniej przewidzieć zdarzeń wpływających na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w Polsce i na Świecie, w tym istotnie zakłócających ich bieżącą działalność.

Sytuacja ta bezpośrednio może również wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży dźwigowej. W najbliższej, nie dającej się przewidzieć przyszłości, może dojść do zakłóceń w realizacji usług świadczonych przez tego typu podmioty, w szczególności w zakresie wykonywania regularnej konserwacji urządzeń dźwigowych oraz ciągłości prac montażowych.

Przedsiębiorstwa zrzeszone w naszym Stowarzyszeniu dokładają wszelkich starań, aby realizować swoje obowiązki w sposób niezakłócony. Z uwagi na podejmowane działania prewencyjne przez władze Rzeczypospolitej Polskiej (np. zamknięcie placówek oświatowych, odwołanie zaplanowanych wydarzeń, ograniczenie dostępności administracji publicznej, objęcie kwarantanną poszczególnych miejsc i osób, zakłócenia w dostawach) nie możemy jednak wykluczyć sytuacji, w której przedsiębiorstwa, jak i pracownicy oraz podwykonawcy nie będą w stanie terminowo wywiązać się z przyjętych obowiązków.

Zapewniamy, że pojawiające się trudności z wykonywaniem obowiązków podyktowane są troską o bezpieczeństwo zdrowia publicznego, Państwa pracowników oraz pracowników przedsiębiorców zrzeszonych w Stowarzyszeniu. W naszej działalności uwzględniajmy również środki prewencyjne oraz doraźne, wynikające z zaleceń instytucji publicznych, organów administracji oraz osób trzecich. Jednocześnie mamy na uwadze nakazy i zakazy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) oraz z art. 161 § 2 Kodeksu karnego.

Powyższe okoliczności niezawinione przez którąkolwiek ze stron, mogą być potraktowane chociażby jako wystąpienie siły wyższej czy nadzwyczajną zmianę stosunków mającą bezpośredni wpływ na możliwość należytego i terminowego wykonania zobowiązań - z całą doniosłością skutków jakie niesie za sobą zaistnienie takiego stanu. Wspomniane skutki obejmują m.in. konieczność wydłużenia realizacji poszczególnych zobowiązań czy zmianę sposobu realizacji konkretnych obowiązków.

Będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach zaistniałego stanu.

Jednocześnie prosimy o informację, czy Urząd Dozoru Technicznego będzie występował z inicjatywą o przejściowe zawieszenie przepisów oraz czy już wystosowywał wytyczne dla przedsiębiorców w tej sprawie

Kopia pisma skierowanego do UDT w załączeniu

Z poważaniem,
Tadeusz Popielas
Sekretarz Generalny
Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów

Downloads:
(0 votes)

Do: Urząd Dozoru Technicznego

Dot: Sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusem i jej wpływu na funkcjonowanie branży dźwigowej w Polsce

Date2020-03-12
File Size 126.06 KB
Download 1 881