Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach dźwigowych
pdf 44 strony

Instalowanie, konserwacja, naprawy oraz modernizacja dźwigów osobowych stwarza szereg zagrożeń dla pracowników wykonujących te prace. W przypadku konserwacji i modernizacji dźwigów pracownicy spotykają się z różnymi rozwiązaniami technicznymi tych urządzeń oraz z ich różnym poziomem bezpieczeństwa w zależności od okresu instalacji.

Wciąż w Polsce jest w eksploatacji ponad 30.000 dźwigów instalowanych z latach 1970-1990, na których występują wszystkie 74 zagrożenia ujęte w normie SNEL (PN-EN 81-80). Dźwigi te są na bieżąco konserwowane, ale powinny być poddane działaniom modernizacyjnym.

Natomiast ponad 40.000 dźwigów zostało zainstalowanych po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Te dźwigi spełniają wymagania dyrektywy dźwigowej.

Zaniepokojenie budzi fakt wzrostu w ostatnich latach wypadków na dźwigach, szczególnie wypadków śmiertelnych w grupie konserwatorów i instalatorów dźwigów poddawanych kompletnym modernizacjom.

Wprowadzenie w latach 2015-2017 nowych norm PN-EN 81.20/50 również wniesie ok. 700 zmian w stosunku do obecnie stosowanych zasad projektowania, obliczania, badań i prób elementów dźwigowych i przepisów bezpieczeństwa związanych z budową i instalowania dźwigów.

Europejskie Stowarzyszenie Dźwigowe (ELA – European Lift Association) mając na uwadze konieczność ograniczenia zagrożeń w miejscu pracy oraz w celu promocji bezwypadkowych miejsc pracy oraz praktyk przeciwdziałających wypadkom podjęła ponad rok temu działania w celu opracowania materiałów informacyjnych z tym związanych.

Ponad rok temu powołana została przez ELA Grupa Robocza ds. Edukacji i Szkoleń, która opracowała broszurę pt. Basic safety practices for lifts. W pracach nad tą broszurą zaangażowane było również Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów.

Broszura Basic safety practices for lifts w przystępnej formie przedstawia 25 zagrożeń, które mogą skończyć się wypadkiem śmiertelnym lub wypadkiem poważnym. Przy każdym z zagrożeń jest również przedstawiony opis działań mających na celu zapobieżenie tym wypadkom.

Ponadto przedstawiono również 6 mniejszych zagrożeń wraz z działaniami zapobiegającymi. Na razie broszura dostępna jest w języku angielskim, francuskim i niemieckim oraz polskim.

Broszura Basic safety practices for lifts będzie jednym z elementów ogólnoeuropejskiej kampanii ELA dotyczącej podniesienia bezpieczeństwa pracy pracowników firm dźwigowych oraz pracowników firm podwykonawczych.

Poniżej wstęp do broszury pt. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach dźwigowych

WPROWADZENIE

Montaż, konserwacja, naprawa i modernizacja dźwigów wiążą się z określonymi rodzajami ryzyka. W celu ograniczenia ewentualnych zagrożeń i promowania bezpieczeństwa w miejscu pracy konieczne jest stosowanie określonych zasad bezpieczeństwa i metod pracy.

W opracowanej przez ELA broszurze Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach dźwigowych zebrane zostały ogólne i szczegółowe zasady bezpiecznego postępowania, których zawsze należy bezwzględnie przestrzegać.

Broszura ta jest przeznaczona przede wszystkim dla firm zajmujących się montażem, konserwacją, naprawami i modernizacją dźwigów. Przedsiębiorstwa takie są prawnie zobowiązane do ochrony swych pracowników przed wszelkimi zagrożeniami towarzyszącymi ich pracy. W broszurze znajdują się wskazówki w postaci przykładów zabezpieczeń, których prawidłowe stosowanie pomoże uzyskać najwyższy poziom ochrony pracowników zatrudnianych m.in. przez wykonawców i podwykonawców usług.

Ponadto przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zidentyfikowania, zrozumienia i stosowania wszystkich mających zastosowanie przepisów i wymagań lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich.

W równej mierze broszura ta jest przeznaczona dla pracowników. W istocie pracownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do korzystania ze sprzętu ochronnego dostarczonego przez jego firmę. Dzięki tej broszurze pracownikowi łatwiej jest zrozumieć zagrożenia oraz, gdy będzie to konieczne, zażądać od swojego pracodawcy dodatkowych urządzeń zabezpieczających.

Generalnie podstawą zasad bezpieczeństwa jest zdrowy rozsądek. Zostały one sformułowane na podstawie wniosków wyciąganych na przestrzeni wielu lat z wypadków - w tym bardzo poważnych, a nawet śmiertelnych. Niektóre zasady bezpieczeństwa są szczególnie ważne: są to zasady KLUCZOWE. Jak to jasno przedstawiono, są one KLUCZOWE, gdy chodzi o ochronę samego życia. Ich nieprzestrzeganie może być przyczyną bardzo poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń.

Niniejsza broszura ELA Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach dźwigowych omawia większość zagrożeń i sytuacji napotykanych podczas prac przy dźwigach. Znajdują się w niej wytyczne i przykłady ochrony przed zagrożeniami oraz wskazane są minimalne wymagania bezpieczeństwa, dzięki którym można bezpiecznie pracować. Tym niemniej publikacji tej nie należy traktować jako wyczerpującego zbioru wszystkich zasad, obejmujących wszelkie aspekty naszej pracy. Obowiązkiem danego przedsiębiorstwa jest przeprowadzenie własnej oceny ryzyka oraz wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych.

Sytuacja Państwa przedsiębiorstwa, będącego wykonawcą lub podwykonawcą, a także życie pracowników zależą od ścisłego przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa. Należy ich zawsze przestrzegać oraz zapewnić ich nieprzerwane przestrzeganie.

W końcu wreszcie, w razie wątpliwości, jeżeli ktokolwiek uzna, że dana sytuacja wymyka się spod kontroli, trzeba natychmiast PRZERWAĆ pracę i poprosić o pomoc.
Zespół redakcyjny

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza broszura ELA Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach dźwigowych ma stanowić jedno z narzędzi ułatwiających zapobieganie zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Jest jedynie ogólnym informatorem i nie należy jej traktować jak poradnika prawnego. Nie zastępuje też własnych ocen i decyzji poszczególnych przedsiębiorstw. ELA odrzuca wszelką odpowiedzialność za środki wprowadzone lub niewprowadzone na podstawie tej broszury.
© 2015 European Lift Association (ELA) aisbl Belgium - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polska wersja językowa sostała opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów

Pobierz broszurę: Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach dźwigowych
Pobierz broszurę: 10 fundamentalnych zasad dla profesjonalistów