Dzięki zaangażowaniu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów został w 2014 roku utworzony nowy zawód Technik urządzeń dźwigowych. W kolejnym kroku Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach zawierające Podstawę programową nowo utworzonego zawodu technik urządzeń dźwigowych (nr 311940). Dz. U 2015 poz. 130

Od szeregu lat obserwuje się pogłębiający deficyt nowych kadr z wykształceniem średnim zawodowym i wykształceniem wyższym, które mogłyby zasilać rynek pracy w branży dźwigowej. Zostało to spowodowane m.in. ograniczeniem liczby szkół technicznych i likwidacją przyzakładowych szkół zawodowych oraz likwidacją branżowych kierunków na studiach wyższych. Deficyt ten pogłębia opisywany w mediach exodus fachowców do innych krajów Unii Europejskiej.

Kwestie związane z edukacją młodzieży reguluje Ustawa o systemie oświaty Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.

Podstawowym celem realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów programu edukacji kadr jest dostosowanie modelu szkolnictwa zawodowego dla potrzeb branży dźwigowej.

Można go ująć w poniższych punktach:

  1. Oddzielenie szkolnictwa ogólnego od zawodowego i podniesienie poziomu nauczania.
  2. Zmiana sposobu naboru do szkół technicznych.
  3. Przywrócenie zawodu technika urządzeń dźwigowych.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy w warunkach współczesnego świata.

W ostatnich latach obserwuje się w naszym kraju dynamiczny rozwój gospodarki związanej z branżą urządzeń dźwigowych. Wraz ze wzrostem postępu technicznego i technologicznego wzrasta zapotrzebowanie na urządzenia dźwigowe montowane w różnych obiektach. Warunki wprowadzania na rynek nowych urządzeń dźwigowych regulują dyrektywy dźwigowa 95/16/WE oraz maszynowa 2006/46/WE. Znaczna część dotychczas eksploatowanych urządzeń wymaga wymiany, modernizacji lub przystosowania ich do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio do obowiązujących wymagań, norm i przepisów. Obecnie w naszym kraju zainstalowanych jest ponad 110 tysięcy dźwigów osobowych i towarowo-osobowych. Należy pamiętać również o znacznej liczbie dźwigów towarowych, urządzeń dla niepełnosprawnych oraz schodów i chodników ruchomych. Liczba ta stale wzrasta. Każdego roku Urząd Dozoru Technicznego rejestruje ponad 5.000 tysięcy nowych urządzeń. Większość nowo montowanych urządzeń stanowią dźwigi z napędem elektrycznym. Dźwigi z napędem hydraulicznym stanowią obecnie niewielki odsetek urządzeń wprowadzanych na rynek. Prace związane z konserwacją urządzeń dźwigowych, schodów i chodników ruchomych mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez jednostki UDT po zdaniu egzaminu przed komisją kwalifikacyjną. Wiąże się to z zapotrzebowaniem na specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych.

Warunki eksploatacji urządzeń transportu bliskiego – w tym dźwigów, schodów i chodników ruchomych w Polsce – reguluje rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 193, poz. 1890). Określa ono między innymi formy dozoru technicznego oraz terminy badań okresowych, jak również terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych.

W okresie do 2020 roku nabór do szkół ponadgimnazjalnych w tym zawodowych, będzie obarczony negatywnymi tendencjami demograficznymi (spadek liczby młodzieży). W przypadku szkół zawodowych jest to dramatyczne wyzwanie z uwagi na to, iż zainteresowanie nimi wyraża obecnie ok. 15% młodzieży.

Dlatego program pozyskania młodzieży musi zawierać następujące elementy:

Edukacja

Kilka lat temu Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów rozpoczęło działania w sprawie kształcenia kadr dla branży dźwigowej Polsce.

Utworzono nowy zawód: technik urządzeń dźwigowych

  • POKL Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.