image

Akademia Techniczna z Heilbronn zaprasza specjalistów i zainteresowanych do udziału w 5 Europejskim Kongresie Dźwigowym w Heilbronn w dniach 9-10 października 2012 roku.

W 2012 roku upłynie 7 lat od momentu podjęcia przez Centrum Bezpieczeństwa Technicznego prac nad implementacją normy SNEL (PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi użytkowane - Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych) do polskiego prawodawstwa i 4 lata jak przekazany został Ministerstwu Gospodarki projekt prawnego uregulowania obowiązku modernizacji dźwigów osobowych.

Przez blisko 4 lata Minister Gospodarki nie uznał za celowe nawet wprowadzić tej propozycji na listę prac legislacyjnych Ministerstwa.

W ciągu tych 4 lat nastąpiło pogorszenie się stanu technicznego eksploatowanych dźwigów osobowych nie tylko z powodu ich głębszego wyeksploatowania (problem dotyczy blisko 40.000 dźwigów zainstalowanych w latach 1970 – 1990) po kilkudziesięciu latach ciągłej pracy, ale również z powodu coraz większych trudności z zabezpieczeniem części zamiennych dla tych urządzeń. W tym czasie 11 krajów Unii Europejskiej z powodzeniem realizowało obowiązek modernizacji dźwigów, a niektóre z nich jak np. Hiszpania modernizację zakończyło.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów wychodząc naprzeciw akcji sprzeciwu na wyłączenia z życia w społeczeństwie olbrzymiej i wciąż powiększającej się grupie obywateli Polski, będących osobami niepełnosprawnymi, wprowadza dział z informacjami dla tych osób. Usuwanie barier

Osoby niepełnosprawne szczególnie w okresie kryzysu padają ofiarą najłatwiejszych cięć kosztów, w tym również kosztów związanych z inwestycjami, bądź remontami umożliwiającymi im samodzielne pokonywanie barier architektonicznych.

Prosimy o nadsyłanie przez wszystkich zainteresowanych tym problemem przykładów i przypadków barier architektonicznych, które mogłyby być łatwo usunięte przez instalację bądź modernizację dźwigu.
Wyślij zgłoszenie

Dźwigi bez maszynowni są postrzegane jako jedna z największych innowacji w przemyśle dźwigowym na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Dźwigi bez maszynowni są obecnie głównym typem dźwigów montowanych w krajach Unii Europejskiej i powszechnie stosowanym na całym świecie. Szacuje się iż w Europie jest to blisko 75% nowych instalacji. W związku z powyższym trudno mówić o nietypowości. Jest to po prostu nowy standard rozwiązań technicznych, który na rynku pojawił się ponad 10 lat temu.

Bezpieczeństwo obywateli, a obowiązek modernizacji wind - Implementacja przepisów dot. SNEL i prawa UE dla dźwigów

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów w 2010 roku podjęło szereg inicjatyw związanych z wprowadzeniem obowiązku modernizacji dźwigów osobowych. Jedną z nich była interpelacja poselska do Ministra Gospodarki: Pytanie Odpowiedź

image

Bieżący rok rozpoczął się serią spektakularnych wypadków w windach, w których uczestniczyli konserwatorzy oraz użytkownicy wind. Podobną sytuację skoku liczby wypadków zaobserwowano w Austrii dwa lata temu. Wynika ona z coraz większej przepaści bezpieczeństwa pomiędzy nowymi a starymi dźwigami.

image

EURO – LIFT 2012 – targi dla profesjonalistów

Zakończone targi EURO-LIFT 2012 potwierdziły, że organizacja branżowych targów dla specjalistów dźwigowych ma głęboki sens. Spotkanie co dwa lata przedstawicieli producentów, osób konserwujących dźwigi oraz jednostek notyfikowanych i inspekcyjnych z Polski i coraz większej liczby krajów europejskich i poza europejskich jest doskonałą platformą prezentacji nowych rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych.

NORTHAMPTON sympozja

1. VI Sympozjum wrzesień 2016r.

Relacja z Kongresu

2. V Sympozjum wrzesień 2015r.

EURO-LIFT 2018

V Międzynarodowe Targi Dźwigów EURO-LIFT rozpoczną się za: